مجتمع تجاری _ اداری وفا

مجتمع تجاری- اداری وفا در منطقه ی یک از مناطق دهگانه ی شهرداری شیراز و در ضلع شرقی خیابان عفیف آباد واقع شده است. این پروژه از لحاظ موقعیت در یکی از بهترین مناطق شهر شیراز قرار گرفته است. محالت عفیف آباد و قصرالدشت از جمله مناطق مطلوب شهر شیراز می باشند که دارای شهرت ویژه ای حتی در سطح ملیهستند. این محالت در ابعاد متفاوت نیم رخ فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی و طبیعی از سطح باالیی برخوردار می باشند. خیابان عفیف آباد یکی از مهمترین  خیابان های تجاری شیراز می باشد که با حضور باغات قصردشت و
کاخ موزه تاریخی فرهنگی نظامی عفیف آباد و تعداد متنوعی از مجتمع های تجاری- اداری- تفریحی مشهور همچون ستاره فارس، مجتمع تجاری اداری حافظ بانک صادرات، مجتمع تجاری اداری شرکت توسعه سپهر صادرات فارس، مجتمع تجاری اداری تفریحی سعدی و … با فعالیت های گوناگون توانسته است جمع کثیری از مخاطبان را به خود جذب کند. در این راستا مجتمع وفا با کاربری تجاری – اداری با هدف استفاده بهینه از پتانسیل های موجود مکان، به ویژه پتانسیل باالی اقتصادی و در راستای خدمات رسانی بیشتر بنا شده است

موقعیت : شیراز خیابان عفیف آباد نرسیده به کوچه ۱۹

۱۲سطح با زیربنای حدوداً ۴۰۰۰ متر مربع با ۱۵ واحد تجاری – اداری

مساحت زمین : ۵۰۵ متر مربع

تعداد طبقات : ۲ سطح پارکینگ، ۶ سطح تجاری، ۳ سطح اداری

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد