مجتمع درمانی _ تجاری سما

مجتمع درمانی – تجاری سما با چشم انداز بسیار زیبا، نما و طراحی مدرن با امکانات کامل در یکی از بهترین نقاط میدان معلم شهر شیراز واقع شده است. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲۰۰مترمربع بصورت سه نبش با ۵۰ متر بر به میدان معلم و زیربنای کل ۶,۰۰۰ مترمربع در ۸ طبقه ( ۲ طبقه با کاربری پارکینگ، ۱ طبقه با کاربری تجاری، ۳ طبقه با کاربری درمانی و ۲ طبقه با کاربری مطب ) ساخته شده است

: این مجتمع دارای ویژگی های زیر نسبت به سایر رقبا می باشد

قرارگیری در یکی از موقعیت استراتژیک بر میدان معلم شهر شیراز با کاربری درمانی  تجاری
قرارگیری در مجاورت بافت اداری   تجاری در حال توسعه شیراز

مجاورت با بافت سبز شهر شیراز
دسترسی به شریان های اصلی
دسترسی از دو مسیر به رینگ شهری
مجاورت به ایستگاه خط ۴ قطار شهری و اتوبوس شهری
دسترسی به پارکینگ های متنوع منطقه در زیر تقاطع میدان معلم
دسترسی به پارک بزرگ میدان معلم و کتابخانه دانش آموز

Please specify the table ID

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد 

کاربری :  فضای درمانی (آزمایشگاه، رادیولوژی)                مترمربع/ متراژ : 175                نحوه واگذاری : مالکیت                 اطلاعات تماس              RC-B1 : شماره واحد