منشور پارتیان

منشور پارتیان


•صداقت و درستی
•اعتماد و اعتقاد
•تعهد و مسئولیت  پذیری
•نظم و آداب
•جدیت و پشتکار
•دانایی و آگاهی محوری
•سیستم گرایی و برنامه ریزی
•راندمان خواهی و شایسته سالاری
•مشتری مداری و کیفیت جویی
•مشارکت و تیم گرایی