همه نوشته ها با برچسب

سود‌سپرده‌گذاری

پنجاه درصد ثروت مردم در چه رشته ایست

۴۴٠ هزار میلیارد تومان بانکها سود به سپرده در سال جاری پرداخت می کنند.به گزارش بانک مرکزی ۵٢ درصد سپرده های بانکی به ١.٢ میلیون نفر تعلق دارد که احتمالا بیش از ۴٠٠ هزار خانواده نیستند.به ۴٠٠ هزار خانواده ٢٢٠…

ادامه مطلب