• استراتژی برند محور ( brand oriented ): برنامه ریزی برندینگ در راستای معرفی  برند مهندسی فروش پارتیان در تمامی عرصه های ملی و جهانی.
  • استراتژی مشتری محور (customer oriented ): کشف مشتریان احتمالی و پر پتانسیل بازارهای مختلف، تشکیل بانک اطلاعاتی بدون وقفه، برنامه ریزی برای مشتریان مختلف در سطح های مختلف .
  • استراتژی محصول محور ( product oriented ): کشف نیاز های محیطی و کلی جامعه در خصوص صنعت ساختمان و مستغلات برای بوجود آوردن پروژه ها با مزیت های رقابتی.
  • پیاده سازی استراتژی مشارکت انتفاعی (joint venture ): مشترک کردن شرکت های تخصصی دیگر در راستای بوجود آوردن تیم قویتر برای حضور در بازار های بزرگ
  • استراتژی اقیانوس آبی: بازسازی مرزهای بازار، ایجاد بازار های جدید و بکر، رعایت توالی استراتژیک فروش، ارائه خدمات و محصولات خلاقانه.